Algemene voorwaarden

Let op: Alvorens deze webwinkel van BMWBOXERSUPPLIES te gebruiken, lees eerst aandachtig deze Algemene Voorwaarden. Het gebruik van deze webwinkel geeft aan dat U instemt met deze Algemene Voorwaarden. Indien U niet instemt met deze Algemene Voorwaarden dient U deze webwinkel niet te gebruiken.

1. Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder
BMWBoxerSupplies: BMWBoxerSupplies, gevestigd te Ysselsteyn, Nederland.
De klant: Degene die een of meerdere artikelen koopt of aangeeft te willen kopen van BMWBoxerSupplies.
Artikel: Een door BMWBoxerSupplies aangeboden product.

2. Veranderingen, typefouten en gebreken
BMWBoxerSupplies heeft te allen tijde het recht om technische veranderingen aan te brengen aan een artikel of aan de specificatie van een artikel. Aan typefouten, vergissingen of gebreken in de productomschrijving, prijsaanduiding of leveringsvoorwaarden kunnen door de klant of de gebruiker van deze webwinkel geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen en Betalingen
1. Verkoopprijs is de prijs zoals beschreven bij het betreffende artikel op de website van BMWBoxerSupplies. Deze prijs is inclusief BTW in Nederland. Iedere overige belasting, toeslag of heffing is voor rekening van de klant.
2. Betaling vindt plaats op een van de manieren en binnen de termijnen zoals beschreven op de website, overige betalingswijzen of –termijnen zijn slechts mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BMWBoxerSupplies.
3. Ieder aan de klant geleverd artikel blijft eigendom van BMWBoxerSupplies totdat het aankoopbedrag geheel en onherroepelijk is voldaan.

4. Productomschrijving en Leverbaarheid
1. Behalve de technische specificaties en afmetingen hebben alle afbeeldingen, tekeningen en omschrijvingen op de website slechts ten doel zo goed mogelijk een beschrijving te geven van het betreffende artikel, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.
2. De aangeboden artikelen zijn leverbaar zolang de voorraad strekt. Indien een besteld artikel niet of niet onmiddellijk leverbaar is zal de klant hierover worden benaderd. Aan een tijdelijke onmogelijkheid om te leveren kunnen geen rechten ontleend worden.

5. Verzending, Verzendkosten en Aflevering
1. Bestelde artikelen worden zo spoedig als mogelijk door BMWBoxerSupplies verzonden naar het door de klant opgegeven verzendadres. 
2. Verzendkosten worden vermeld op de checkout pagina van de webwinkel. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
3. Zendingen dienen bij ontvangst door de klant te worden gecontroleerd op beschadigingen, zo mogelijk in aanwezigheid van de postbezorger. Beschadigde zendingen moeten worden geweigerd en mee teruggegeven aan de postbezorger. Hiervan dient bovendien onmiddellijk melding gemaakt te worden aan BMWBoxerSupplies. 
4. Aan het niet afleveren van een zending door toedoen of nalatigheid van de klant kunnen door de klant geen rechten worden ontleend. Slechts in geval van een beschadigde zending zoals voorzien in lid 3 van dit artikel worden geen extra kosten in rekening gebracht. In alle overige gevallen kan BMWBoxerSupplies extra kosten in rekening brengen.

6. Wettelijke Eisen
BMWBoxerSupplies garandeert niet dat het gebruik of de montage van enig aangeboden of verkocht artikel overal toegestaan is. BMWBoxerSupplies is niet aansprakelijk voor gevolgen van het gebruik of de montage van enig artikel welke in strijd is met geldende regels. 
De klant dient voor de aankoop de ter plaatse van kracht zijnde wetgeving te raadplegen met betrekking tot geldende toepasselijke regels. 

7. Aansprakelijkheid
BMWBoxerSupplies kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse schade aan een bij BMWBoxerSupplies gekocht artikel als gevolg van een eventueel gebrek aan dat artikel. BMWBoxerSupplies is nooit aansprakelijk voor gevolgschade door de montage van-, het gebruik van- of een gebrek aan een door BMWBoxerSupplies geleverd artikel.

8. Zichttermijn en Retourzending
1. De besteller heeft het recht om tot 7 dagen na ontvangst een bestelling via de webwinkel te annuleren. Om een bestelling te annuleren dient de besteller binnen 7 dagen na ontvangst van het betreffende bestelde artikel contact op te nemen met BMWBoxerSupplies en de annulering kenbaar te maken.
2. Bij iedere retourzending dienen de instructies zoals beschreven in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden gevolgd te worden
3. Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing op artikelen die door BMWBoxerSupplies zijn vervaardigd of aangepast naar specifieke wensen van de klant.

9. Retourzendingen en Restitutie
1. Voor iedere retourzending dient de klant contact op te nemen met BMWBoxerSupplies.
BMW BoxerSupplies geeft hierop de klant een Retour Goederen Autorisatie (RGA) nummer. Dit RGA nummer dient de klant duidelijk zichtbaar aan de buitenkant op de retourzending aan te brengen.
2. Retourzendingen zonder een zichtbaar door BMWBoxerSupplies uitgegeven RGA nummer worden NOOIT geaccepteerd. Alle retourzendingen zonder RGA nummer die worden aangeboden aan BMWBoxerSupplies worden geweigerd en retour aan de klant gestuurd op kosten van de klant. 
3. Tenzij een artikel geretourneerd wordt vanwege een door BMWBoxerSupplies erkend gebrek zijn retourzendingen altijd voor rekening en risico van de klant.
4. Na controle en goedvinden door BMWBoxerSupplies van een geretourneerd artikel zal binnen 30 dagen restitutie van het aankoopbedrag en eventueel verzendkosten plaatsvinden.
5. Artikelen die zijn geretourneerd om reden van een gebrek zullen uitsluitend worden hersteld of vervangen, tenzij dit blijvend onmogelijk is, in welk geval restitutie zal plaatsvinden.
6. BMWBoxerSupplies restitueert geen heffingen, plaatselijke toeslagen en dergelijke en is niet verantwoordelijk voor teruggave hiervan.

Artikel 10. Exclusiviteit en Rechtskeuze
1. Op alle bestellingen en aankopen bij BMWBoxerSupplies via deze webwinkel danwel anderszins zijn bij voorrang deze Algemene Voorwaarden van toepassing
2. Op alle overeenkomsten met BMWBoxerSupplies is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter die bovendien competent is in Ysselsteyn (L), Nederland.